Facebook Pixel

Regulamin Newslettera sklepu Promese.pl

Regulamin Newslettera Promese.pl

obowiązujący od dnia 01.03 2020 r.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03), Promese.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 36b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828087, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7831812796, REGON: 385522875- określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter świadczonej na rzecz Użytkowników, którzy subskrybują tę usługę w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

 

I. Definicje

  1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje: 
   • Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin Newslettera Promese.pl.
   • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu.
   • Usługodawca – Promese.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 36b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828087, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831812796, REGON: 385522875.
   • Strona internetowa -oznacza stronę:www.promese.pl
   • Newsletter- elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach i innych inicjatywach Promese.pl., świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

II. Subskrypcja Newslettera

  1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika:
   1. komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
   2. aktywnego konta poczty elektronicznej (konta e-mail);
   3. przeglądarki internetowej lub aplikacji umożliwiającej dostęp do konta poczty elektronicznej (konta e-mail).
  1. Zapis na Newsletter może nastąpić na Stronie internetowej, w szczególności poprzez wypełnienie formularza zapisu na Newsletter i następnie kliknięcie odpowiedniego przycisku (checkbox’a), w trakcie składania zamówienia poprzez naciśnięcie (kliknięcie) odpowiedniego przycisku (checkbox’a), w trakcie tworzenia nowego konta klienta poprzez naciśnięcie (kliknięcie) odpowiedniego przycisku (checkbox’a).
  2. Aby stać się Użytkownikiem Newslettera należy dokonać następujących czynności rejestracyjnych:
   1. udostępnić Usługodawcy poprawny i aktywny adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
   2. wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03),
   3. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez wypełnienie formularza,
   4. nacisnąć (kliknąć) na przycisk „Zapisz się do Newslettera”, lub inny przycisk (checkbox) wyrażający oświadczenie woli zapisu na Newsletter, 
   5. zalogować się przez na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) i potwierdzić prawidłowość podanych danych oraz fakt rejestracji poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej o tytule „Zapisałaś się do newslettera! Otrzymujesz kupon rabatowy”.
  1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Od tego momentu adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter).
  2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
  3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Newslettera w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Zamówienie lub świadczenie usługi Newsletter nie służy zawieraniu i rozwiązywaniu jakichkolwiek umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poza wysyłką Newslettera.

III. Warunki rozwiązania umowy

  1. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
  2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, w szczególności poprzez:
   1. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach usługi Newsletter;
   2. wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z prośbą o anulowanie subskrypcji Newslettera lub z prośbą o zmianę dotychczasowego adresu e-mail, na który wysyłany jest Newsletter wskazując nowy adres e-mail;
   3. zalogowanie się na koncie klienta na Stronie internetowej i skorzystanie z opcji konta umożliwiającej rezygnację z zapisu.
  1. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

IV. Postępowanie reklamacyjne

  1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
  2. Reklamację można złożyć:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@promese.pl,
   2. telefonicznie, dzwoniąc na numer 514 909 202,
   3. pisemnie, na adres Promese.pl sp. z o.o.: ul. Matejki 36b, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  1. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy podać:
   1. imię i nazwisko, 
   2. dane kontaktowe składającego reklamację, 
   3. opis przyczyn uzasadniających reklamację,
   4. adres e-mail na który Usługodawca ma udzielić odpowiedzi na reklamację.
  1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
  2. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych.

V. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu świadczenia usługi Newsletter.
  2. Usługodawca przetwarza następujące dane: 
   1. adres e-mail;
   2. datę̨ przystąpienia do subskrypcji;
   3. informacje o wysyłce newsletterów. 
  1. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem pkt 5.4 poniżej.
  2. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.
  3. Usługodawca przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z niniejszym regulaminem i polityką prywatności Strony internetowej www.promese.pl w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach. 
  4. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać́ szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez niego z usługi newsletter, pliki cookies lub inne podobne technologie, w tym informacje o urządzeniach.
  5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie internetowej"Polityka prywatości".

VI. Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń́ 

  1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień́ Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Usługodawca może przetwarzać́ dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się̨ postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń́ Usługodawcy względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być́ dłuższy. 
  2. Dane te będą̨ wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń́ względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

VII. Zmiana regulaminu

  1. Promese.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Promese.pl informuje Użytkowników przez umieszczenie na Stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://promese.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
  5. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności sklepu internetowego Promese.pl i dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://promese.pl/polityka-prywatnosci.