Facebook Pixel

Polityka prywatności i pliki cookie

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wyraz troski o prywatność naszych Klientów, a także transparentności zasadprzetwarzania i ochrony danych osobowychosób odwiedzających naszą stronę internetową oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Ponadto stanowi ona realizację obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1).

Ochrona danych osobowych na niniejszej stronie internetowej odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1. Administratorem Danych osobowych jest Promese.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 36b,63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 7831812796 REGON: 385522875.

  2. Na potrzeby niniejszej polityki wprowadza się następujące definicje:
 • Dane - oznaczają dane osobowe‚ przy czym przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio. w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Firma - oznacza  przedsiębiorcę: Promese.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 36b, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 7831812796 REGON: 385522875.
 • Log serwera - to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu ze Stroną internetową, może zawierać różne dane (np. rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.
 • Osoba - oznacza osobę‚ której dane dotyczą.
 • Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (np. zewnętrzna obsługa księgowa, podatkowa, kadrowo-płacowa, informatyczna).
 • RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 • Strona internetowaoznacza stronę:www.promese.pl
 • Użytkownik oznacza każdą osobę‚ która korzysta ze Strony internetowejwww.promese.pl

 

 1. POZYSKIWANIE DANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ
  1. Strona internetowa nie realizuje funkcji pozyskiwania danych osobowych za wyjątkiem sytuacji w których Osoba przekaże je w jeden z  następujących sposobów:
   1.  poprzez dobrowolnie przesłanie danych na adres e-mail Firmy zamieszczony na Stronie internetowej,
   2.  poprzez dobrowolne przekazanie danych za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na numer telefonu Firmy zamieszczony na Stronie internetowej,
   3. poprzez dobrowolne podanie danych w formularzu kontaktowym znajdującym się na Stronie internetowej,
   4. poprzez dobrowolne założenie konta na Stronie internetowej i dobrowolne udostępnienie danych za pośrednictwem tego konta,
   5. poprzez dobrowolne udostępnienie danych na rzecz Firmy za pomocą innych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH, ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Firma jest administratorem danych swoich Klientów oraz osób korzystających ze strony internetowej. Oznacza to, że jeśli kontaktujecie się Państwo z Firmą za pośrednictwem Strony internetowej, w sposób określony w punktach 2.1.1. – 2.1.5. to Firma przetwarza udostępnione dane w zakresie z góry z Państwem ustalonym. Zasadniczo odbywa się to w celu sporządzenia i realizacji umowy.
  2. Przetwarzając dane Firma kieruje się sformułowanymi w przepisach RODO zasadami legalizmu, rzetelności, transparentności, minimalizacji, adekwatności i prawidłowości przetwarzanych danych. Dane przetwarzane są nie dłużej niż potrzeba i z zapewnieniem odpowiedniego ich bezpieczeństwa, w zgodzie powszechnie obowiązującym prawem.
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
   1.  zgodnie z przepisami RODO oraz właściwymi polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   2.  zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
   3.  w zgodzie z przyjętą w Firmie Polityką Bezpieczeństwa,
   4.  w zakresie i celu niezbędnym do ukształtowania, nawiązania, zmiany, prawidłowej realizacji bądź rozwiązania umowy oraz świadczenia usług, lub też w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, 
   5.  w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Firma przetwarza przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:
   1.  do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana,
   2.  do końca okresu wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2019.900 t.j. z dnia 2019.05.14)– czyli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
   3. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
   4. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
   5. w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
  2. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
  3. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których będą mogli Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
  4. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

  1. Osoba, której Dane dotyczą ma:
 • prawo żądania dostępu do Danych,
 • prawo otrzymania kopii Danych, 
 • prawo do sprostowania Danych, 
 • prawo do usunięcia Danych (prawo do bycia zapomnianym), 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, 
 • prawo do przenoszenia Danych, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Firma  ma prawo do przetwarzania Danych Osoby po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują lub uprawniają Firmę do przechowywania Danych.
  2. Usunięcie Danych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie Danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania wykonanego przed jej odwołaniem.
  3. Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Osoby podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom podatkowym).
  4. Firma nie udostępniania Danych innym podmiotom aniżeli podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom) w imieniu i na udokumentowane polecenie Administratora danych, w szczególności firmom: księgowym, prawniczym, spedycyjnym, pocztowym, IT – wyłącznie w niezbędnym zakresie w ramach korzystania z ich usług oraz w celu realizacji umowy.
  5. Dane osobowe w Firmie są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione albo  przez podmiot przetwarzający, z którym Firma ściśle współpracuje.
  6. Firma nie eksportuje danych do państwa trzeciego

 

 1. PLIKI COOKIES
  1. Niniejsza Strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Stosowane przez Stronę internetową Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego
  3. Serwis używa dwóch rodzajów plików cookies:
   1. Cookies sesyjne, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i pozostają tam do momentu zamknięcia okna przeglądarki zawierającego Stronę internetową – kiedy to pliki te są automatycznie usuwane. 
   2. Cookies trwałe, które są przechowywane na komputerze Użytkownika do momentu ich skasowania. 
  4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony internetowej.
  5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie potwierdzać uprzednio wprowadzonych danych,
   2. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
   3. do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 
  7. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 
   1. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   2. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
   4. Safari:www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając ze stosownych funkcji przeglądarki, z której korzysta.
  10. Firma informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych. Firma nie bierze odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez użytkownika w swojej przeglądarce internetowej.

 

 1. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

  1. Pliki cookies w związku z działaniem Strony internetowej wykorzystywane są również przez podmioty współpracujące z Firmą – Google LLC oraz Facebook Inc. Obie te firmy przystąpiły do programu Privacy Shield Framework. Zgodność z tym programem uznawana jest za odpowiadającą wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o stwierdzeniu, iż dane państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w myśl art. 45 RODO. W celu usprawnienia działania Serwisu oraz zarządzania jego reklamą wykorzystujemy usługi Google Analytics, YouTube oraz Facebook Pixel, które legitymują się własną polityką prywatności 
  2. Polityka ochrony prywatności Google Analytics:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  3. Polityka ochrony prywatności YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
  4. Polityka prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
  5. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski

 

 1. LOGI SERWERA

  1. Informacje o niektórych zachowaniach Osób korzystających z Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Osobami przeglądającymi strony i nie są wykorzystywane do profilowania (w rozumieniu przepisów RODO).
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  5. Udostępnienie danych o logach serwera
   1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
   2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
   3. Firma może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 1. DANE KONTAKTOWE
  1. W celu skorzystania z przysługujących praw proszę skontaktować się z Firmą w poniższy sposób:
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@promese.pl
 • telefonicznie pod numerem: 514 909 202
 • pocztą tradycyjną na adres: ul. Matejki 36b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności otrzymają Państwo kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe 
 • adres e-mail: natalia.matuszewska@promese.pl
 • adres pocztowy: ul. Matejki 36b, 63-400 Ostrów Wielkopolski